آب را بی روح ، روان است

0

- Advertisement -

آب را بی روح، روان است.

آتش را دود و دوان است.

خاک را، چه مهربان است.

اما من

روح هست و روان نیستم

دود است و دوان نیستم

من آن خاکم که مهربان نیستم

بشر عجب مخلوقی است غریب!!

 سلام

از وبلاگ تا بینهایت دور

Leave A Reply

Your email address will not be published.